Retssagerne mod Andreas Georgiou — tidligere græsk statistikschef

18/02/2020          Taleboble Kommentarer

Græsk statistik har ikke noget godt ry. Tilbage i 2010 leverede EU-kommisionen en sønderlemmende kritik af den officielle græske statistik, og krævede en revision af både metoder og organisation. Den græske regering udpegede Andreas Georgiou — en velrennomeret økonom, der på det tidspunkt arbejdede for IMF — til at stå for genopretningen. Den gennemførte han med stor succes, og på forholdsvis kort tid fik han genskabt den internationale tillid til den officielle græske statistik. Det var af stor betydning, da de græske statsfinanser på det tidpunkt var i en kritisk forfatning og landet lå i vanskelige forhandlinger med sine debitorer. Debitorerne krævede etablering af en pålidelig statistik som en af betingelserne for at yde hjælp.

Men hvor George Georgiou høstede megen international anerkendelse for sin indsats, så var den gæske reaktion noget anderledes. En del af prisen for den ganskabte tillid til statistikken var, at den skulle være pålidelig, og at det ikke måtte være muligt for regeringen at  manipulere den. Det er et grundlæggende krav i både EU’s lovgivning og i FN’s retningslinier omkring officiel statsitik, men grækerne så det som en indskrænkning af de redskaber, de havde til rådighed i internationale forhandlinger. De mente, at de kunne have opnået bedre hjælpeaftaler hvis man — i strid med EU-reglerne — havde pyntet lidt på de officielle statistikker. Georgiou blev derfor opfattet som en forræder, der havde skadet Grækenlands nationale interesser.

Det førte til, at der blev rejst en række retsager  mod ham. Sagerne har tidligere været behandlet i denne blog (16/10-2018 og 15/8-2017). En række statistiske institutioner har udtrykt støtte til Gerogiou, og i november 2019 har American Statistical Association (ASA) udsendt en ny støtteerklæring, der opfordrer den nye gæske regering til at råde bod på den uretfærdige behandling, Georgiou har været udsat for . Det er dog ikke sandsynligt, at det vil ske. Medlemmer af premierminister Mitsotakis’ parti, Nyt Demokrati, som har en stor del af ansvaret for landets finansielle sammenbrud og manipulationen med statistikken, har været ivrige fortalere for retsforfølgelsen af Georgiou.

I en af sagene er han idømt to års betinget fængsel for pligtforsømmelse. Forseelsen bestod i, at han havde indberettet data til EU, uden først at have forelagt dem til godkendelse i statistikbureauets ledelse. Gorgious fremgangsmåde var i fuld  overensstemmelse med EU’s regler om chefstatistikerens rolle i forbindelse med sikringen af den officielle statistiks uafhængighed, som også Grækenland er forpligtet til at overholde. I en anden sag, et privat søgsmål om æreskrænkelse, er han dømt til at betale erstatning og at offentliggøre en undskyldning. Sagen er  rejst af Georgious forgænger som statistikchef, der føler sig krænket over Georgious udtalelser om den tidligere statistiske praksis. Sandheden i Geogious udtalelser er ikke anfægtet, men  græsk lov gør det muligt at sagsøge for æreskrænkelse, selvom de krænkende ytringer er i overensstemmelse med sandheden. Denne sag er appeleret og er for tiden under behandling af en appeldomstol. Herudover verserer yderligere to kriminalsager i systemet.

Referencer:
American Statisticel Association: “ASA Issues New Statement of Support for Greek Statistician Andreas Georgiou”, (link)
American Statisticel Association: “
Eight Years of Government Persecution of Greek Statistician” (link)
Miranda Xafa: “A Statistician’s Ordeal – The Case of Andreas Georgiou“, World Economics vol 20 No  3 July-Sept  2019 (link)
Miranda Xafa: A Statistician’s Prosecution For Slander”, World Economics 16 Januar 2020 (link)
European Commision: “Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics”, Brussels 8/1-2010 (link)


Andreas Georgiou — tidligere græsk statistikchef — hædres for sin indsats for sikring af kvalitet og uafhængighed i den officielle statistik

16/10/2018          Taleboble Kommentarer

Den tidligere græske chefstatistiker — Andreas Georgiou — er af seks internationale statistikorganisationer (se noten) blevet tildelt en særlig hædersbevisning for sin indsats for opretholde den højeste professionelle standard i sin stræben efter integritet i statistiske systemer. Bag hæderen ligger især hans indsats for genoprettelse af tilliden til den græske økonomiske statistik. Han var chef for den nationale græske statistikmyndighed (ELSTAT) i perioden august 2010 til august 2015. Før hans tiltræden havde EU-kommisionen i en rapport fastslået, at den græske økonomiske statistik var så fejlbehæftet og upålidelig, at den var uanvendelig. Det lykkedes Georgiou i løbet af sin embedsperiode  at genskabe den internationale tillid til græsk statistik.

Uheldigvis deles den respekt, Georgiou nyder internationalt, ikke af de græske myndigheder. De ser hans insisteren på — i overensstemmelse med EU-reglerne — at levere pålidelige statistiske opgørelser som ubekvem i forbindelse med Grækenlands forhandlinger med landets kreditorer. Han og andre topchefer fra ELSTAT har været udsat for en række retsager, der for Georgieu’s vedkommende kulminerende i en dom på 2 års fængsel for pligtforsømmelse (se tidl. indlæg).

Geogiou har tidligere modtaget international støtte, bl.a. fra FENStatS, hvis medlemmer er de nationale statistiske selskaber fra 23 europæiske lande. Det danske medlem er Dansk Selskab for Teoretisk Statistik. FENStatS har i et brev til den græske regering i oktober 2017 opfordret til at standse den retslige forfølgelse af Geogieu og andre tidligere ansatte i ELSTSAT. FENStaTs påpeger også i brevet det paradoks, at man forfølger de personer, der genoprettede den græske statistik, hvorimod ingen af de ansvarlige for manipulationerne før Georgiou’s embedsperiode er blevet retsforfulgt.

Note: De seks organisationer bag hædersbevisningen er International Statistical Institute (ISI), American Statistical Association (ASA), International Association for Official Statistics (IAOS), Federation of European National Statistical Societies (FENStatS) og Société Française de Statistique (SFdS).

Referencer:
Royal Statistical Society:
Stats community honours Andreas Georgiou, Statslife 25/9-2018 (link)

Internation Statistical Institute: Commendation of Andreas Georgiou, Pressemeddelelse 18/9-2018
Internation Statistical Institute: Court proceedings against Andreas Georgiou, former President of ELSTAT (the Hellenic Statistical Authority), (link)
FENStatS: Brev til den græske regering, (link)
Bruegel: The European Union must defend Andreas Georgiou, 26/6-2018 (link)


Bog af Tim Harford om at skabe mening i statistik

09/08/2022          Taleboble Kommentarer

Alle læsere af denne blog må formodes at være enige i, at statistik er nyttig og nødvendig. De fleste vil nok også være enige i, at det kan kræve en indsats, at få styr på, hvad indholdet af en statistik egentlig er. En erfaren statistikbruger — økonomen Tim Harford — har gjort den proces lidt nemmere ved at skrive en bog med vejledning i, hvordan man skaber mening i en statistisk opgørelse. Bogens titel er The Data Detective  og udkom i februar 2021.

Bogens indhold er sammenfattet i følgende 10 råd:

  1. Vær bevidst om dine følelser
  2. Overvej din personlige oplevelse
  3. Undgå for tidlig opregning
  4. Træd tilbage og nyd udsigten.
  5. Tjek baggrundshistorien
  6. Spørg hvem der mangler
  7. Kræv gennemsigtighed, når computeren siger nej.
  8. Tag ikke det statistiske fundament for givet
  9. Husk, at misinformation også kan være smuk
  10. Fasthold et åbent sind

I listen har jeg ved farvemarkering opdelt rådene i tre grupper. Råd der vedrører hvordan man mentalt forholder sig, når en statistik vurderes og analyseres, er markeret med rødt, konkrete råd vedrørende vurdering af statistikkens kvalitet er markeret med blåt, og to råd — det syvende og det ottende —  der mere principielt vedrører datagrundlaget og dets tilvejebringelse er markeret med grønt. Jeg vil i det følgende give en kort uddybning af de to sidstnævnte råd. En kort sammenfatning af alle ti råd kan findes hos  Jessica Stillman, og i  Harford’s bog har hvert af rådene sit eget kapitel, hvor det uddybes grundigt.

Det ottende råd er en opfordring til at værdsætte de muligheder, den officielle statistik tilbyder. Hvis de officielle statistikproducenter overholder de internationale retningslinjer — og det gør producenterne i næsten alle udviklede lande — får man her en statistik, der er udarbejdet efter professionelle og vederhæftige principper, og som ledsages af en dokumentation, der gør det muligt for brugeren selv at vurdere statistikkens kvalitet (råd nr. 3-6) i forhold til hans konkrete behov. Statistikkvalitet er nemlig ikke et absolut begreb. Kvaliteten af en statistik kan være tilstrækkelig til et formål, men ikke til et andet. Det er brugerens opgave at vurdere, om kvaliteten er tilstrækkelig, men det er producentens opgave at levere den dokumntation, der  gør vurderingen mulig.

En helt central forudsætning for pålidelig officiel statistik af høj kvalitet er, at de institutioner, der producerer den officielle statistik, er professionelle og uafhængige. Som nævnt er det hovedreglen i udviklede lande, men det må ikke ses en som en selvfølge, og Harford opfordrer kraftigt til at støtte de personer — som han betegner som nørder — der i det daglige står for produktionen af den officielle statistik, især ved at beskytte dem mod pression. Han giver adskillige eksempler på at pression er forekommet. Et af de værste eksempler er den græske regerings behandling af chefstatistikeren Andreas Georgiou (beskrevet i denne blog i indlæg fra 18/2-2020, 16/10-2018 og 15/08-2017)

Det syvende råd handler navnlig om statistik baseret på anvendelse af organiske data (big data, 11/8-2020 og 19/5-2020). De meget store datamængder, der ofte ligger til grund for sådanne statistikker, kan forlede brugeren til at tro, at resultaterne har en høj grad af sikkerhed. I virkeligheden er de anvendte data ofte så usikre, at de er problematiske at anvende. Hertil kommer, at konklusionerne, som ofte er frembragt af algoritmer, der kun søger mønstre i datamaterialet, men ikke inddrager overvejelser om mulige årsager og virkninger, og slet ikke overvejer i hvilket omfang resultaterne kan generaliseres. Resultatet er, at de sammenhænge algoritmerne finder, kan vise sig ikke at holde, når de forsøges anvendt i praksis. Det hele forværres af, at både data og algoritmer ofte ejes af private virksomheder, der ser deres viden kom vigtige forretningshemmeligheder, og derfor kun i begrænset omfang offentliggør detaljer om data og metoder. Harford mener bestemt ikke, at man skal afstå fra at anvende organiske data, men han opfordrer til, at man kræver indsigt i kilder og metoder, på samme måde som det sker i den officielle statistik.

Harfords bog er på mange måder et modstykke til en af mest udbredte introduktioner til statistik: Hvordan man lyver med statistik af Dariel Huff. Som det fremgår af titlen, så tager Huff udgangspunkt i en anvendelse af statistikken, der kun kan betegnes som misbrug. Og naturligvis bliver statistiske metoder misbrugt til udbredelse af falsk information, men det er dog lidt skævt og negativt, at bygge en vejledning i anvendelse af et redskab på, hvordan redskabet kan misbruges. Tim Harford er bestemt ikke blind for, at misbrug af statistik forekommer. Misbruget kan være led i en bevidst vildledning, men ofte er der nok tale om misforståelser, og rigtigt anvendt og forstået er statistik et nyttigt og helt uundværligt værktøj.

Referencer:
Tim Harford: “The Data Detective – Ten Easy Rules to Make Sense of Statistics”, Riverhead 2021
Jessica Stillman: “10 Rules to Be Smarter About Statistics”, Inc. (link 1/8-2022)


Den tyrkiske statistikchef afskediget

22/02/2022          Taleboble Kommentarer

I slutningen af januar blev chefen for den tyrkiske statistikmyndighed (TUIK) — Sait Erdal Dincer — afskediget. Afskedigelsen skal ses på baggrund af en dyb uenighed mellem den tyrkiske præsident — Tayyip Erdogan — og de fleste økonomiske eksperter om omfanget af og årsagerne til inflationen i Tyrkiet. TUIK havde netop offentliggjort en årlig inflationsrate på 36 pct. og Erdogan er tilsyneladende overbevist om, at TUIK overdriver inflationens størrelse. Fra andre sider i Tyrkiet kritiseres TUIK til gengæld for for at undervurdere den faktiske vækst i leveomkostningerne. Dincer har fastholdt, at TUIK’s inflationsopgørelser opgøres som foreskrevet i de internationale retningslinjer for officiel statistik.

Sagen skal også ses i sammenhæng med Erdogans forhold til den tyrkiske centralbank. Centralbanker har som en væsentlig opgave at kontrollere inflationen, og de reagerer oftest på høje inflationstal ved at sætte renten op. Men da Erdogan er af den opfattelse, at midlet til at begrænse inflationen er at holde renten nede, har det givet anledning til konflikter, hvilket igen har medført, at direktøren for banken har været udskiftet tre gange siden 2019.

Det er en central del af de internationalt aftalte kvalitetskrav til officiel statistik, at statistikcheferne skal udpeges på grundlag af deres professionelle og videnskabelige indsigt, og at de i deres varetagelse af statistiske opgaver skal være uafhængige af øvrige myndigheder. Da afskedigelsen af Dincer ikke er begrundet i kritik af hans professionalisme, frygter International Statistical Institute (ISI) og International Association for Official Statistics (IAOS) — begge centrale og anerkendte professionelle organisationer for statistikere —  at der ligger et ønske om politisk kontrol med opgørelser og metoder bag opsigelsen. De to organisationer har derfor udsendt en erklæring hvor de opfordrer de tyrkiske myndigheder til at sikre TUIK’s muligheder for levere pålidelig statistik og til at overholde de internationale retningslinjer vedrørende kvaliteten af statistikken.

Det er ikke første gang man ser en regering søge at påvirke de officielle statistiske opgørelser i strid med de internationale retningslinjer. I Tyrkiets naboland, Grækenland, har man ligefrem retsforfulgt en statistikchef, der fulgte retningslinjerne, på trods af regeringens ønsker om at sløre statistikkerne (se indlæg fra 18/2-2020, 16/10-2018 og 15/8-2017). 

Referencer:
Economist: “Prices in Turkey are surging. But by how much?”, 31/7-2021
International Statistical Institute: “Reaction to the dismissal of the head of the Turkish Statistical Office”, 11/1-2022 (link 16/2-2022)
Middle East Eye: “Turkey: Erdogan sacks statistics chief and replaces justice minister”, 29/1-2022 (link 16/2-2022)


Den officielle statistiks uafhængighed er under pres i Grækenland

15/08/2017          Taleboble Kommentarer

De nationale statistikbureauers uafhængighed af regeringer og andre politiske myndigheder er en central del af grundlaget for tilliden til kvaliteten af den officielle statistik. Uafhængighed er derfor et centralt krav i  EU’s adfærdsregler for officiel statistik. På den baggrund har det vakt nogen opsigt, at en tidligere græsk chefstatistiker — Andreas Georgiou — i Athen er blevet idømt to års fængsel for pligtforsømmelse. Pligtforsømmelsen består i at have offentliggjort en revision af opgørelserne af underskuddet på de offentlige finanser i 2010, uden at offentliggørelsen var godkendt af det græske statistikbureaus direktion. Tidsskriftet Significance, der udgives af Royal Statistical Society og American Statistical Association har i det seneste nummer en gennemgang af sagen.

Sagen har stor politisk interesse, fordi Grækenland på tidspunktet for offentliggørelsen af revisionerne var i gang med forhandlinger om en international redningsplan for landets kriseramte økonomi, og at revisionerne viste, at situationen var værre end hidtil hævdet af den græske regering. Med til historien hører også, at EU’s statistikmyndigheder tidligere havde meddelt, at man nu anså den græske statistik for værende så upålidelig, at den var uanvendelig. På tidspunktet for domfældelsen havde Eurostat genvundet tilliden til den græske statistik, netop på grund af den genopretning og heraf følgende revisioner, som den domfældte Andreas Georgiou havde stået i spidsen for.

Georgiou blev i august 2010 udnævnt som chef for det nationale græske statistikbureau, særligt med den opgave at genoprette den tabte tillid til den officielle græske statistik. Her er født i Grækenland, men har boet i USA i mere end tredive år. På tidpunktet for udnævnelsen var han ansat i Den Internationale Valutafond (IMF).

Afsløringerne af problemerne i statistikken bidrog til at gøre den økonomiske nedtur endnu mere smertefuld. I den situation valgte nogle grækere, herunder de skiftende regeringer, at rette bebrejdelserne mod budbringerne, fremfor de ansvarlige for den politik, der havde skabt problemerne. Og den anklage, som Georgiou blev kendt skyldig i er ikke den alvorligste af de sager, der er rejst. Langt alvorligere er en beskyldning for bevidst at have leveret et for negativt billede af den græske økonomi, for at gavne forhandlingspositionen for landets kreditorer, blandt hvilke en af de vigtigste er Georgious tidligere arbjejdsgiver, IMF. Det er en anklage for landsforrædderi, som kan medføre fængsel på livstid. Men i den sag blev han frikendt.

Blandt Grækenlands kreditorer og navnlig hos Eurostat, der løbende overvåger kvaliteten af EU-landenes statistikproduktion, er der en udbredt respekt for  Georgiou og hans indsat for opretningen af den græske statistik, og Eurostat anser nu de statistiske oplysninger fra Grækenland for fuldt pålidelige.

Referencer:
Eurostat: European Statistics Code of Practice (link)
GREEKREPORTER Aug 11, 2017Former ELSTAT Chief Andreas Georgiou Handed Suspended Two-Year Jail Sentence (link)
Robert Langkjær-Bain: Trials of a statistician, Significance, August 2017 (link)