Kvalitetsgennemgang af den danske officielle statistik

25/10/2022          Taleboble Kommentarer

Eurostat gennemfører i disse år en gennemgang af kvaliteten af den officielle statistik i EU’s og EFTA’s medlemslande, de såkaldte peer-reviews (se tidl. indlæg). Resultatet af disse peer-reviews offentliggøres i landerapporter, og rapporten for Danmark er netop udkommet. Kvalitetsgennemgangen er først og fremmest rettet mod landenes nationale statistikinstitutter, der har hovedansvaret for den officielle statistik — i Danmarks tilfælde Danmarks Statistik —  men et udvalg af andre myndigheder, der bidrager til statistikindberetningen til EU, inddrages også. I Danmark findes 15 sådanne myndigheder, men kun tre af dem er udvalgt i denne gennemgang:  Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Udlændingestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af en undersøgelsesgruppe bestående af fire eksperter. Gruppen udtrykker generel tilfredshed med kvaliteten af den danske statistikproduktion, og bemærker i den forbindelse, at der er en høj grad af tillid til Danmarks Statistik blandt brugerne af statistikken. Men naturligvis er der stadig ting, der kan gøres bedre, og i rapporten oplister gruppen 22 punkter, hvor ændringer og forbedringer er ønskelige.

Siden forrige kvalitetsgennemgang i 2015 har Danmark fået en ny statistiklov i 2018 (se tidl. indlæg) Rapporten udtrykker generel tilfredshed med den nye lov og noterer, at den imødekommer mange af forslagene fra den forrige kvalitetsgennemgang i 2015. Undersøgelsesgruppen så dog gerne, at Danmarks Statistiks hjemmel til dataindsamling blev styrket, navnlig i forhold til data ejet af private virksomheder og institutioner. Gruppen mener også, at loven lægger nogle begrænsninger på Rigsstatistikerens autoritet der, skønt de ikke er af afgørende betydning, dog ikke er i overensstemmelse med EU’s retningslinjer for statistikproduktion. Endelig finder gruppen ikke, at databeskyttelsen er tilstrækkelig, og henviser til to konkrete sager, hvor Danmarks Statistik — efter gruppens opfattelse i strid med databeskyttelsesreglerne — er blevet pålagt at levere data indsamlet til statistisk brug til andre offentlige myndigheder, der derefter anvender de leverede data til administrative formål.

Blandt rapportens øvrige forslag og ønsker kan nævnes: forbedringer i dokumentation af metoder og kvalitet, bedre kvalitetsovervågning, bedre forståelse og bedre forklaringer hvor revisioner er hyppige og forholdsvis store (nationalregnskabet), bedre håndtering af databrud og øget anvendelse af sæsonkorrektion.

En vigtig forudsætning for vedligeholdelse og navnlig udvikling og forbedring  af statistikken er, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed. Gruppen frygter, at der her er et problem, navnlig set i lyset af, at statens bevillinger til Danmarks Statistik har været faldende, på trods af, at kravene til statistikproduktionen, bla. fra EU, har været stigende. Gruppen opfordrer derfor regeringen til at sikre, at der er overensstemmelse mellem de lovmæssige krav til statistikken og de ressourcer, der stilles til rådighed.

Der er indtil nu offentliggjort kvalitetsrapporter for 11 lande. Rapporterne for de resterende lande forventes offentliggjort i løbet af de kommende 14 måneder, således at alle rapporter foreligger ved udgangen af 2023.

Referencer:
Eurostat: “Peer Review Report – Demmark”. April 2022 (link 25/10-2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside