Covid-19 krisens udfordringer for den officielle statistik

21/09/2021          Taleboble Kommentarer

Covid-19 krisen har presset den officielle statistik fra to sider. På den ene side har der været krav om hurtig statistik til belysning af af pandemiens udbredelse og effekterne af tiltagene til at bekæmpe den, og på den anden side har krisen vanskeliggjort dataindsamlingen, og derved skabt problemer for kvaliteten af statistikken. Behovet for hurtig statistik har statistikmyndighederne søgt at imødekomme ved at offentliggøre supplementer til den traditionelle statistik, der kan leveres hurtigt, men ikke nødvendigvis opfylder de sædvanlige kvalitetskrav. Danmarks Statistik  præsenterer en række sådanne supplementer på sin hjemmeside under overskriften COVID-19 – hurtige indikatorer. Kvalitetsproblemerne har der derimod ikke på kort sigt været de store muligheder for at imødegå, på anden måde end ved at gøre brugerne opmærksomme på problemet. Verdensbanken og FN’s statistiske afdeling har søgt at danne sig et overblik over omfanget af de nationale statistikmyndigheders problemer gennem en række spørgeskemaundersøgelser. Tidsskriftet The Economist (Economist 2021) har i en artikel leveret en opsummering og vurdering af resultaterne af disse undersøgelser.

En stor del af de ansatte i alle verdens statistikmyndigheder har under krisen arbejdet hjemmefra og dataindsamling baseret på ansigt til ansigt kontakt med respondenter er stort set ophørt. I et vist omfang har besøgsinterview kunnet erstattes med telefon-, epost- eller internetbaserede interviews, og arbejde hjemmefra har kunnet understøttes af internetbaserede redskaber som videomøder. Men det kræver en veludbygget infrastruktur, som ikke findes alle steder, og navnlig ikke i fattige lande.

Særligt for folketællingerne er krisen opstået på et uheldigt tidspunkt. De fleste lande afholder folketælling hvert tiende år, og efter anbefaling fra FN har næsten alle lande valgt at afholde folketælling i 2020 eller 2021. Nogle lande har valgt at udskyde deres folketælling, og mangler derfor opdaterede data på centrale områder. Andre lande har gennemført tællingen, men har måtte opgive dele af dataindsamlingen, og står derfor med  tællingsresultater af en kvalitet, der er ringere end den sædvanlige. Folketællingerne danner på forskellig måde grundlag fra andre statistikker, så resultaterne af den forringede kvalitet vil kunne mærkes i statistikproduktionen mange år fremover.

Centrale konjunkturstatistikker har også været hårdt ramt af krisen. Det gælder f.eks. opgørelsen af inflationen. En væsentlig del af indsamlingen af prisdata er traditionelt varetaget af prisinspektører, der besøger butikker og restauranter mm, og observerer og registrerer priser på udvalgte produkter. Den metode har været vanskelig at gennemføre. En anden vigtig konjunkturstatistik — opgørelsen af arbejdsløsheden — har haft tilsvarende problemer. 

Danmarks Statistik har på flere måder været i en mere gunstig position end de fleste andre statistikmyndigheder, fordi en stor del af dataindsamlingen sker via offentlige registre, der i stort omfang har fungeret normalt eller næsten normalt under krisen. En vigtig kilde  som momsindberetningerne fra virksomhederne er dog blevet svækket af, at indberetningsfristerne for momsafregning har været udskudt, med heraf følgende problemer for bl.a nationalregnskabet. Men som Economist også påpeger, så er det danske registerbaserede statistiksystem ret unikt. Det har nogle historiske og kulturelle forudsætninger, der gør det vanskeligt for de fleste andre lande at opbygge noget tilsvarende. 

Referencer:
Danmarks Statistik: “COVID-19 – hurtige indikatorer”, (link, 18/7/2021)
Danmarks Statistik: “Nationalregnskabsberegninger set i lyset af COVID19”, 14/52020, (link, 20/7/2021)
Economist: “Covid-19 has stymied governments’ efforts to collect data”, The Economist 25/02/2021 (link,20/9-2021)
The World Bank: “Survey of National Statistical Offices (NSOs) during COVID-19”, The World Bank Brief (link)
The World Bank: “One Year Into the Pandemic : Monitoring the State of Statistical Operations Under COVID-19”, 30/7-2021 (link)
Craig Hammer m.fl.: “National statistical offices still face disruptions and challenges as they adapt to a “new normal”, The World Bank Blogs, 11/8-2021  (link)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside