Livskvalitet og indkomst

18/05/2021          Taleboble Kommentarer

Højere indkomst fører til højere livskvalitet, i hvert fald når indkomsten er under et vist niveau. Så langt er der bred enighed blandt forskere af livskvalitet, somme tider også kaldet lykke. Der er også bred enighed om, at den gevinst i livskvalitet (lykke), der følger af en indkomststigning på 1000 kr. er større hvis indkomsten i forvejen er lille, end hvis indkomsten i forvejen er stor. Det er det økonomer kalder faldende grænsenytte. Uenigheden opstår, når talen er om hvor stor indkomsten skal være, før den faldende grænsenytte for alvor sætter ind.

Den mest almindelige metode til måling af livskvalitet er at stille en række forsøgspersoner et spørgsmål af typen “Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv“ og derefter analysere svarene. Livskvalitet opgjort på den måde tilstræber at vise svarpersonernes velovervejede opfattelse af deres generelle livssituation og betegnes vurderet livskvalitet. Et andet aspekt af livskvaliteten, den såkaldte oplevede livskvalitet, vedrører den umiddelbare følelse af tilfredshed på et konkret tidspunkt. Det er et mere flygtigt begreb og er vanskeligere at måle bl.a fordi det er vanskeligt at få pålidelige svar, hvis ikke spørgsmålet stilles umiddelbart efter det konkrete tidspunkt.

Den hidtidige forskning giver god grund til at antage, at der er positiv sammenhæng mellem vurderet livskvalitet og indkomst. Oplevet livskvalitet er langt svagere belyst. En udbredt hypotese har været, at sammenhængen med indkomst er positiv indtil et vist niveau (omkring 75.000 $ i årsindkomst) men at indkomst herudover ikke bidrager til øget oplevet livskvalitet. Den hypotese bliver nu udfordret af Matt Killingsworth, seniorforsker ved University of Pennsylvania, i en nylig udkommet artikel.

Killingsworth anvender data indsamlet via mobiltelefoner fra ca. 33.000 erhvervsmæssigt beskæftigede personer i alderen 18-65 år og bosiddende i USA. På tilfældige tidspunkter i løbet af arbejdsdagen er de blevet ringet op, og bedt om at beskrive deres oplevede livskvalitet umiddelbart før opkaldet gennem det simple spørgsmål: “hvordan har du det lige nu”. Ved tilmeldingen til undersøgelsen er deltagerne blevet spurgt om deres samlede husstandsindkomst før skat og om deres vurderede livskvalitet. Mere en 1,7 mio svar indgår i hans undersøgelse.

Hovedresultaterne er vist i figuren nedenfor. Resultaterne viser en klar positiv sammenhæng mellem indkomst og både vurderet og oplevet livskvalitet, men sammenhængen er lidt stærkere for den vurderede livskvalitet. Antagelsen om, at indkomst over et vist niveau ikke øger livskvaliteten bliver således ikke bekræftet, men det er på den anden side også tydeligt, at den forøgelse i livskvalitet, der følger af øget indkomst, er mindre for de højeste indkomster.  

Figur: Sammenhæng mellem indkomst og livskvalitet i USA

Kilde: Killingsworth(2021), Grafik: Veusz

Analysen er baseret på personer, der på eget initiativ har tilsluttet sig projektet, så der er ingen garanti for repræsentativitet. Men Killingsworth mener på grundlag af nærmere granskning af besvarelserne — bl.a er datagrundlaget meget omfattende, og fordelingen på centrale variable afviger det ikke voldsomt fra forholdene i den samlede amerikanske befolkning — at der er grund til at antage, at resultatene lader sig generalisere.

Referencer:
Matthew A. Killingsworth: “Experienced well-being rises with income, even above $75,000 per year”, PNAS January 26, 2021 118 (4) e2016976118 (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside