Generationsstatistik

29/09/2020          Taleboble Kommentarer

De generationer, der er vokset op med internettet — forstået som personer, der er født i 1981 eller senere — udgør fra 2019 flertallet af USA’s befolkning. Det er udgangspunktet for en analyse af den demografiske udvikling i USA, udført af  William H. Frey — seniorforsker ved Brookings Metropolitan Policy Program. Med udgangspunkt i en afgrænsning af generationer, foreslået af PEW Research Center, og data fra Folketællingsbureauet (Census Bureau), beskriver han udviklingen i befolkningens racemæssige og etniske sammensætning. De mest markante træk er, at andelen af hvide er lavere, jo yngre generationen er. Andre analyser viser, at uddannelsesniveauet er højere i de yngre generationer, og at der er betydelige holdningsforskelle mellem generationerne. Der kan derfor forventes ændringer i det politiske billede i USA, efterhånden som de yngre generationer overtager de centrale poster.

I skemaet nedenfor er PEW’s opdeling i generationer vist. Post-Z generationen ved vi ikke så meget om endnu. Den optræder mest for fuldstændighedens skyld. På et tidspunkt vil den blive afgrænset og muligvis få et andet navn.

PEW’s opdeling i generationer

Generation Fødselsårgange Alder 1. januar 2020
Præ-boomere 1945 og tidligere 74 år og ældre
Baby-boomere 1946-1964 55-73 år
Generation-X 1965-1980 39-54 år
Millennium generation 1981-1996 23-38 år
Generation-Z 1997-2012 7-22 år
Post-Z generation 2013 og senere 6 år og yngre

Kilde: Michael Dimock: “Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins”

Der er ikke tale om  en autoriseret eller officiel kategorisering, og PEW har udviklet den specielt til brug for amerikanske forhold. Ikke desto mindre vil jeg i det følgende anvende den til en belysning af generationerne i Danmark, idet jeg antager, at de ønskelige tilpasninger er så begrænsede, at umiddelbar anvendelse på danske data giver mening.

Millennium-generationen er den første, der er der er opvokset med internettet. Den efterfølges af generation-Z, der ikke blot er vokset op med internettet, men for hvem hele den internetbaserede teknologi er en selvfølge. Fra 2019 udgør millennium-generationen og dens efterfølgere, som tidliger nævnt, flertallet af USA’s befolkning. Det er endnu ikke tilfældet for Danmark — den danske befolkning er ældre end den amerikanske — men det vil ske i løbet af få år (se graf nedenfor)

Andel af befolkningen i Danmark født i 1981 eller senere


Kilde:
Danmarks Statistikbank, www.statistikbanken.dk FOLK2

Forskellene mellem generationernes uddannelsesmæssige status er beskrevet i tabel 1 nedenfor. Som det ses, er tendensen klart at andelen med grundskole som højeste uddannelse er faldende og andelen med lang videregående uddannelse stigende gennem generationerne. Sålænge generationerne ikke er uddøde kan uddannelsesbilledet ændre sig, men for generation-X og tidligere må ændringerne forventes at blive små. En del af millennium-generationen er derimod stadig under uddannelse, så her vil andelen med grundskole falde og andelen med lang videregående uddannelse stige i de kommende år. Det skal også bemærkes, at grundskoleuddannelse i 1972 blev forlænget fra 7 til 9 år. Det betyder, at grundskolen for generation-X og senere repræsenterer en længere uddannelse end for de foregående generationer.

Tabel 1: Højeste fuldførte uddannelse i generationer, Danmark 2019

Andel i pct.
Grundskole Kort og mellemlang uddannelse Lang videregående uddannelse I alt
Præ-boomere 30 64 6 100
Baby-boomere 25 67 8 100
Generation-X 17 68 14 100
Millennium generation 18 67 16 100

Kilde: Danmarks Statistikbank www.statistikbanken.dk/FOLK2 og HFUDD11 samt egne beregninger

Opgørelser af  befolkningen efter etnicitet og race, som de findes i den amerikanske befolkningsstatistik,  findes ikke i den officielle danske statistik. I stedet findes opgørelser efter herkomst, hvor der skelnes mellem personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere af indvandrere. Indvandrere og efterkommere er yderligere opdelt på oprindelsesland. I tabel 2 nedenfor er generationernes sammensætning efter oprindelse vist.

Tabel 2. Befolkningen efter oprindelse, 2020 og 2035 (prognose), Danmark

Pct.
Personer med dansk oprindelse
Indvandrere og efterkommere
I alt
Vestlig oprindelse Ikke-vestlig oprindlse
Befolkningsstatistik 2020
Præ-boomere 96 3 2 100
Baby-boomere 92 3 5 100
Generation-X 85 5 10 100
Millennium generation 76 10 14 100
Generation-Z 86 3 10 100
Prognose 2035
Præ-boomere 95 3 2 100
Baby-boomere 92 3 5 100
Generation-X 86 5 9 100
Millennium generation 77 9 14 100
Generation-Z 76 10 14 100

Kilde: Danmarks Statistikbank, www.statistikbanken.dk/FOLK2 og FRDK120

Indvandreres og efterkommeres andel er, som det fremgår, størst i de yngste generationer. Der forventes også i de kommende år en betydelig indvandring, og da hovedparten af indvandrere er unge, undervurderer befolkningsstatistikken de yngste generationers fremtidige andel, Derfor er tabellen suppleret med data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Referencer:
William H. Frey:  “Now more than half of Americans are millennials or younger”,  Brookings Blog Posts 30/7-2020 (link)
Michael Dimock: “Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins”. Pew Research Center Facttank, 17/1-2019 (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside