Eksperimentel statistik fra producenter af officiel statistik

21/04/2020          Taleboble Kommentarer

COVID-19 situationen har skabt et særligt behov for statistikker med kort produktionstid, der kan belyse centrale forhold omkring krisen, både vedrørende udbredelsen af epedemien og udviklingen i den økonomiske situation. På den baggrund har Danmarks Statistik på sit websted etableret en side,  hvor en række statistikker af denne type præsenteres. Siden har fået overskriften “Eksperimentel statistik og analyse”.

Producenter af officiel statistik anvender begrebet eksperimentel statistik om opgørelser, der offentliggøres mens en planlagt statistik endnu er i udviklings- eller overvejelsesfasen. De offentliggjorte opgørelser lever ikke nødvendigvis fuldt ud op til de sædvanlige kvalitetskrav for officiel statistik, men kan dog være af interesse for kvalificerede brugere, der er indstillet på, at statistikken endnu ikke har fundet sin endelige form. Der kan f.eks være tale om, at den endnu ikke er fuldt dækkende for den population, den tilstræber at belyse, eller at metoderne ikke er færdigudviklede eller endelig fastlagt. For brugerne betyder det dels, at de på et tidligt tidspunkt kan anvende resultaterne, selvom det må ske med større forsigtighed end for færdige statistikker, og dels at de gennem feed-back kan bidrage til forbedring af det endelige resultat. De britiske statistikmyndigheder kar opstillet en række klare regler for, hvornår en statistik kan kaldes eksperimentel og hvornår den har nået en sådan grad af modenhed, at betegnelsen eksperimentel skal fjernes, men der eksisterer ikke en internationelt anerkendt definition på begrebet.

En del af de opgørelser, der præsenteres på Danmarks Statistiks nye side, er gengivelser af statistik produceret af ikke-officielle prodcenter, f.eks Statens Serum Institut (indikatorer for smitetudbredelse og dødsfald), Danske Bank (forbrugsindikatorerpå grundlag af data fra MobilePay), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (indikatorer for arbejdsløshed mv.), Vejdirektoratet (Indeks for vejtrafik) og Storebæltsforbindelsen (personbilstrafik over Storebælt). Disse opgørelser er naturligvis meget nyttige, men de er ikke et led i en overvejet eller planlagt udvikling af den officielle statistik, og er derfor ikke eksperimentelle i den gængse betydning af ordet.

Men den nyetablerede side indeholder også et par eksempler på egentlig eksperimentel statistik. Først og fremmest vises resultater fra Anløbsaktiviteten i danske havne , der hidtil kun har været offentliggjort i Statistikbanken. Denne statistiks grundlag er skibpositionsdata (AIS-systemet) leveret af Søfartsstyrelsen og er et eksempel på Danmarks Statistiks eksperimenter med anvendelse af big data (se tidl. indlæg). Særlig interessant er en ny statitsik, udarbejdet i samarbejde med Nationalbanken, der dagligt opgør antallet af flyafgange fra Københavns Lufthavn. Kilden er The OpenSky Network — en organisation, der indsamler omfattende data om flytrafik og stiller dem til rådighed i en åben datatbase. Det kan ses som et eksempel på Trusted smart statistics (se tidl . indlæg), hvor en offentlig statistikmyndighed — i dette tilælde Danmarks Statistik — ingen andel har i dataindsamlingen, men gennem sine metoder og redskaber skaber en pålidelig og brugbar statistik.

Også Eurostat har offentliggjort en række statistikker, som de betegner som eksperimentelle, bl. a. en web-baseret opgørelse af populariteten af steder optaget på UNESCOs Verdensarvliste (se tidl. indlæg), en rapport om multinationale koncerner (se tidl. indlæg) og en longitudinel arbejdsmarkedsstatistik (se tidl. indlæg).

Referencer:
Danmarks Statistik: “Eksperimentel statistik og analyse”, (link)
Danmarks Statistik: “Anløbsaktiviteten i danske havne (eksperimentel statistik)”, Statistikdokumentation (link)
Eurostat: “Eksperimental statistics” (link)
European Statistical Systen: “Experimental Statistic” (link)
Office for Statistcs Regulation: “Experimental statistics – official statistics in development “, August 2019 (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside