Økonomisk vækst målt gennem lysdata fra satellitbilleder

28/05/2019          Taleboble Kommentarer

Bruttonationalproduktet (BNP) pr capita er — trods problemer med opgørelse og tolkning — standardmålet ved sammenligning af nationers velstand og økonomiske udvikling. Men opgørelsen kræver et omfattende og pålideligt statistisk system og er ofte behæftet med betydelig usikkerhed, navnlig for mellem- og lavindkomstlande, med svagt udbyggede statistiksystemer. I et arbejdspapir fra IMF har to forskere —  Yingyao Hu og Jiaxiong Yao — forsøgt at belyse usikkerheden ved at sammenligne de officielle opgørelser af BNP med den natlige oplysning, de kan måles fra satellitter. Antagelsen er at graden den natlige oplysning afspejler økonomisk aktivitet og formåen, og derfor vil variere i nogenlunde samme takt som BNP.

Hu og Yao ser ikke en opgørelse baseret på satellitdata som et alternativ til den traditionelle BNP-opgørelse. Deres ide er at skaffe viden om den generelle sammenhæng mellem BNP og lysmængde, og bruge denne viden til at konstruere et alternativt, mere præcist, BNP-mål ved at kombinere observationer af lysdata med den officielle BNP-opgørelse.

Metoden virker bedst for lav- og mellemindkomstlande. For højindkomstlande kan lysdata kun bidrage beskedent til en forbedret opgørelse, bl.a. fordi de officielle opgørelse i forvejen er af god kvalitet. Hertil kommer, at sammenhængen mellem lysemission og økonomisk aktivitet er mindre udpræget i højindkomstlande, hvor økonomisk vækst ofte har forbindelse med teknologisk innovation, der ikke genererer så meget lysemission som f.eks. opbygning af fysisk infrastuktur i form af bygninger og veje.

I forbindelse med konflikter og politisk ustabilitet kommer et lands statistiske kapacitet er under pres, fordi dataindsamlingen vanskeliggøres. En statistikproducent, der har vanskeligt ved at indsamle nye data, vil være nødt til at tage udgangspunkt i eksisterende data og søge at fremskrive dem. En sådan fremskrivning vil ofte være konservativ, og tendere mod at undervurdere et fald i BNP. Pålideligheden af satellitdata påvirkes derimod ikke af begivenheder på jorden, så det alternative mål kan i et sådanne tilfælde bidrage til et bedre billede af udviklingen.

Referencer:
Yingyao Hu og Jiaxiong Yao: “Illuminating Economic Growth”, IMF Working Paper WP/19/77, 9. april 2019 (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside