Kvaliteten af det kinesiske nationalregnskab

26/03/2019          Taleboble Kommentarer

Der er blandt verdens brugere af officiel statistik en kritisk holdning til kvaliteten af den officielle kinesiske statistik. Landets centrale statistikmyndighed anses generelt for kompetent, men der er naturligt nok store vanskeligheder, der skal overvindes, landets størrelse, historie og administrative system taget i betragtning. Hertil kommer, at åbenheden om problemer og metoder er begrænset. Da Kinas stigende rolle i vedensøkonomien, som den bla. viser sig i bruttonationalproduktet (BNP) og andre størrelser fra nationalregnskabet, medfører et øget behov for pålidelig statistik, har flere forskere førsøgt at vurdere størrelsen af de formodede skævheder i den kinesiske statistik, og at udarbejde alternative skøn, der søger at korrigere for disse skævheder.

Et eksempel er en gruppe forskere — en fra University of Chicago og tre fra Chinese University of Hong Kong — der for nyligt har offentliggjort en kritisk gennemgang af nogle centrale størrelser i det kinesiske nationalregnskab. De kalder ligefrem deres gennemgang for kriminalteknisk (forensic) undersøgelse. Deres fremgangsmåde er. at sammenligne de officielle nationalregnskabstal med andre målinger, som de betragter som mere pålidelige. I tabellen herunder er de officielle opgørelser af Kinas bruttonationalprodukt sammenholdt med ét af forskergruppens skøn.

Årlig vækst i Kinas bruttonationalprodukt (pct.) siden 2007

År Officielle data Moms-korrigeret
2007 23,15 23,15
2008 18.24 16,25
2009 9,25 7,92
2010 18,32 14,99
2011 18.47 15,43
2012 10,44 9,86
2013 10,16 8,77
2014 8,19 6,48
2015 7,00 6,20
2016 7,91 6,62
Gennensnit 12,00 10,28

Kilde: Wei Chen Chinese, Xilu Chen, Chang-Tai Hsieh & Zheng (Michael) Song, tabel 2

Tabellens første kolonne viser den officielle opgørelse af væksten i det kinesiske bruttonationalprodukt (BNP). Den anden viser en skønnet vækst opgjort på grundlag of udviklingen i momsprovenuet.

De officielle tal er baseret på indberetninger fra de lokale statistikmyndigheder i Kinas provinser. Det er opfattelsen hos de fire forfattere, at de centrale statistikmyndigheder gør sig store anstrengelser for at etablere pålidelige skøn, men at det samme ikke er tilfældet for de provinsernes lokale myndigheder. De er under pres fra lokale administrative myndigheder for at overvurdere væksten i indberetningerne, fordi væksten indgår som en faktor i deres aflønnings- og forfremmelsessystem. Det er de centrale myndigheder fuldt bevidste om, og søger at kompensere for det, ved at justere de indberettede tal nedad ved opgørelsen af Kinas samlede vækst.

Når det gælder indberetningen af momsprovenuet har de lokale myndigheder ingen interesse i at undervurdere indberetningerne, da de får del i indtægterne. Derfor har de fire forfattere antaget, at man kunne opnå et mere pålideligt skøn, ved at estimere væksten i BNP med udgangspunkt i væksten i momsprovenuet.

Som det fremgår af tabellen, ligger de momsbaserede skøn lavere end de officielle. Konklusionen er, at de  officielle tal overvurderer væksten i den kinesiske økonomi. Der er stadig tale om en høj vækst, men den gennemsnitlige årlige vækst er ifølge denne beregning overvurderet med 1,7 procentpoint. Set over en tiårig periode betyder det en overvurdering af det samlede BNP på omkring 14 pct.

Gruppen har også opgjort et alternativt skøn baseret på en model, hvor nationalproduktet bestemmes på grundlag af en række variable uden for nationalregnskabet. De anvendte variable er  det samlede skatteprovenu, eksport, import, forbrug af elektricitet, godstransport på jernbane, nye banklån og nattelys registeret af satellitter. Resultaterne fra de modelbaserede skøn peger i samme retning som de momsbaserede.

Referencer:
Wei Chen Chinese, Xilu Chen, Chang-Tai Hsieh & Zheng (Michael) Song: “A Forensic Examination of China’s National Accounts”, Brookings 7/3 2019 (link)
Dmitriy Plekhanov: “Quality of China’s Official Statistics: A Brief Review of Academic Perspectives”, The Copenhagen Journal of Asian Studies, Vol 35., no 1 (2017) (link)
The Economist: “China’s economy might be nearly a seventh smaller than reported”, 7/3-2019 (link)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside