Medborgerskabsundersøgelsen

17/04/2018          Taleboble Kommentarer

Medborgerskabsundersøgelsen er en statistisk opgørelse, der skal belyse status og udvikling i integrationen af efterkommere og indvandrere af ikke-vestlig herkomst. Det sker ved at sammenligne ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres svar på en række spørgsmål om holdninger og sociale forhold med danskeres svar på de samme spørgsmål. Indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre hverken er danske statsborgere eller født i Danmark. Efterkommere er personer født i Danmark, men hvis forældre er indvandrere. Kun personer på 18 år og derover indgår, og indvandrere indgår kun, hvis de har opholdt sig i Danmark i mindst tre år.  Statistikken har siden 2012 årligt været opgjort af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

En række hovedresultater fra Medborgerskabsundersøgelsen 2017 er offentliggjort i Medborgerskab 2017Underøgelsen er også kilde til nogle af indikatorerne i Det Nationale IntegrationsbarometerI tabellen nedenfor er vist nogle uddrag fra medborgerskabspublikationens tabeller i stærkt komprimeret form.

    Dan-sker Ind-van-drer  Efter-kom-mer
Tilfredshed med livet i Danmark  Tilfreds eller meget tilfreds  96  90  92
Man kan stole på de fleste mennesker 71   53  44
 Sociale relationer Ingen eller næsten ingen venner med dansk baggrund  .  21 13 
Social distance  Vil altid eller i langt de fleste tilfælde tillade børn, at omgås danske venner 90  96 
Vil altid eller i langt de fleste tilfælde tillade børn, have en dansk kæreste  .  69 65 
 Tolerance  Helt eller delvis enig i, at alle skal have samme rettigheder uanset religiøst tilhørsforhold 84   93 96
Helt eller delvis enig i, at alle skal have samme rettigheder uanset seksuel orinetering  90  87  90
Holdning til børneopdragelse Vigtigt eller meget vigtigt, at din barn opdrages til at være religiøs  14  41  51
Holdning til kærester inden ægteskab Helt eller delvis i  orden, hvis nogen i din familie har en kæreste, inden vedkommende bliver gift 97  83  82
Autoritær-libertær holdninger  Helt eller delvis enig i, at alle skal have ret til offentligt at protestere mod politikere og offentlige myndigheder  93  80   87
Helt eller delvis enig i, at ægteskab mellem to personer af samme køn er moralsk forkert 11   29  27
Oplevet diskrimination Meget ofte eller ofte følt dig diskrimineret på grund af etnisk baggrund   12   18
Holdning til kønsroller Helt eller delvis enig i, at manden er familiens naturlige overhoved 10  37   38
Social kontrol Mange eller enkelte gange oplevet, at familiemedlemmer har tjekket di mobil, mail computer eller taske for at kontrollere dig 12  16
Holdning til ytrings- og religionsfrihed Helt eller delvis enig i, alle skal have mulighed for frit at udøve deres religion og bære religiøse symboler 57   74  86
Sociale, kulturelle og/eller religiøse traditioner og normer Helt eller delvis enig i, at det er i orden ikke at melde kriminelle handlinger til politiet, men at løse dem internt 11   13  16

Datagrundlaget er en stratificeret stikprøve. Der er anvendt tre strata: indvandrere og efterkommere 18-29 år, indvandrere og efterkommere 30 år eller mere og danskere. Svarprocenten er ret lav for for indvandrere og efterkommere, 42 for gruppen under 30 år og 47  for gruppen over. Danskeres svarprocent er 60. Ved tidligere undersøgelser har svarprocenten for indvandrere og efterkommere været endnu lavere, men en række særlige tiltag har bidraget til en højere svarprocent i 2017.

Den lave svarprocent og forskellen i svarprocent mellem de grupper man ønsker at belyse, giver et problem for repræsentativiteten. En delvis kompensation herfor søger man gennem en opregning af svarene fra forskellige grupper, svarende til deres andel af den samlede population. Kriterierne for opregningen er alder, køn, uddannelse, sprog og disponibel indkomst. For danskere er kriterierne sprog og disponibel indkomst erstattet med landsdel og socioøkonomisk status.

SFI har i et notat (Gorinas og Præstgaard-Christensen)  på grundlag af medborgerundersøgelsen for 2016 undersøgt mulige konsekvenser for repræsentativiteten af den lave svarprocent for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Undersøgelsen viser at de indvandrere og efterkommere, der har deltaget i undersøgelsen, på en række punkter afviger både fra den samlede population af indvandrere og efterkommere og fra den gruppe, der ikke  har deltaget. Særligt uheldigt er det, at en stor indvandrergruppe som tyrkerne er stærkt underrepræsenteret.

Referencer:
Det Nationale Integrationsbarometer: Hjemmeside (link)
Det Nationale Integrationsbarometer: Oversigt over notater om medboreskabsundersøgelsen (link)

Udlændinge- og Integrationsministeriet: Medborgerskab 2017 (notat) (link)
Cedric Gorinas og Christine Præstgaard Christensen: 
Repræsentativitet i spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter – medborgerskabsundersøgelse, SFI 2017 (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside