Ændringer i lov om Danmarks Statistik

30/01/2018          Taleboble Kommentarer

Regeringen har fremsat et forslag til ændring af lov om Danmarks Statistik. Det egentlige formål med ændringerne er, at bringe loven i overensstemmelse med EU’s forordning om statistik (se tidl. indlæg). Lovforslaget blev fremsat den 29 november 2017. Det forventes at ændringerne vedtages i Folketinget den 8. februar, og at den nye lov træder i kraft den 1. juli. Hverken udkastet til betænkning eller debatten i Folketinget under førstebehandlingen afspejler uenigheder mellem partierne om loven. Der er i Folketinget udbredt enighed om rammerne for produktionen af den officielle statistik.

EU-reglerne kræver, at hver medlemstat udpeger et organ — den nationale statistikmyndighed — der er ansvarligt for det statistiske samarbejde med Kommisionen. Danmarks Statistik har hele tiden haft den rolle, men nu bliver den udtrykkeligt  fastlagt i loven.

Et af de vigtigste krav i EU’s statistikregler er, at den nationale statistikmyndighed skal være fagligt uafhængig af  regering og andre institutioner. Sådan har det også i praksis været under den hidtidige lov, men i den nye lov bliver det gjort mere klart. Rigstatistikerens ansvar og rolle som daglig leder bliver  gjort tydeligere, og ministerens rolle bliver indskrænket. I den hidtidige lovs § 3 er opregnet en række beføjelser til ministeren, hvor  § 3 i den nye lov er ganske kort og kun fastlægger ministerens pligt til at sikre finansieringen af statistikken og at føre tilsyn med Danmarks Statistiks interne forvaltning.

Den overordnede ledelse af Danmarks Statistik ligger fortsat hos en bestyrelse — der i den hidtidige lov kaldes Styrelsen — men antallet af medlemmer udvides fra 7 til 8 medlemmer. Rigsstatistikeren er født medlem både efter den nuværende og den nye lov, og de øvrige medlemmer beskikkes af ministeren, men efter den nye lov skal beskikkelsen ske efter indstilling af rigsstatistikeren. Ved stemmelighed er rigsstatistikerens stemme afgørende. Alt i alt en styrkelse af rigsstatistikerens rolle.

Statistik produceret af Danmarks Statistik er underlagt ret detaljerede internationale regler for kvalitet. Om statistik af høj kvalitet produceret af offentlige myndigheder har man længe anvendt betegnelsen officiel statistik (denne blogs hovedfokus), men det har ikke altid været klart, hvornår statistik produceret af andre end Danmarks Statistik levede op til kravene. Den nye lov indfører begrebet officiel offentlig produceret statistik om denne type statistik, og pålægger Danmarks Statistik at offentliggøre og vedligeholde en liste over de omfattede statistikker. Det er op til de enkelte statistikproducenter om de ønsker optagelse på listen, men de skal i så fald overholde retningslinier fastlagt af Danmarks Statistik på grundlag af de internationale regler, og Danmarks Statistik skal føre tilsyn med at reglerne overholdes.

Referencer:
Forslag til ændring af lov om Danmarks Statistik, Folketingstidende A Lovforslag nr. L 110 (link)
Referat af første behandling af forslag til ændring af lov om Danmarks Statistik, Folke-tingstidende F,  7. dec. 2017 (D), s. 53-56 (link)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside