Lønstruktur i danske virksomheder

31/10/2017          Taleboble Kommentarer

Timeløn er ikke noget entydigt begreb. Der er forskel på lønsatsen for arbejde indenfor normal arbejdstid og lønsatsen for overarbejde, og timeløn kan være opgjort med eller uden indregning af pensionsbidrag og andre tillæg til den direkte løn. Danmark Statistiks årlige opgørelse af lønstrukturen belyser sammensætningen af timelønnen, eller timefortjenesten, som er statistikkens betegnelse, i det offentlige og i private virksomheder med mindst 10 ansatte, undtagen virksomheder indenfor landbrug og fiskeri. Opgørelsen for 2016 blev offentliggjort den 27.oktober.

Lønstrukturundersøgelsen er egnet til at sammenligne timefortjeneste og lønstruktur mellem virksomhedstyper og befolkningsgrupper. Derimod er den mindre egnet til at belyse beskæftigelse — selv om den omfatter opgørelser af antal fuldtids­be­skæf­tigede — eller lønudvikling. Til de formål er andre statistikker at foretrække, f.eks.  Lønindekset til belysning af lønudviklingen og Arbejdskraftundersøgelsen eller Den Registerbaserede Arbejdsdsstyrkestatistik til belysning af beskæftigelsen

Det mest omfattende timelønsbegreb i  Lønstrukturstatistikken betegnes fortjeneste pr. præsteret time, og lægger sig tæt op ad Nationalregnskabets lønbegreb. Nationalregnskabets løndefinition (løn hedder i nationalregnskabet aflønning af ansatte) lyder således (ENS 4.02) :

Aflønning af ansatte  omfatter de samlede ydelser i kontanter og naturalier, som arbejdsgiverne betaler de ansatte for det arbejde, de har leveret i en regnskabsperiode.

Lønnen omfatter således ikke blot den udbetalte løn, men f.eks. også indbetalinger til pensionsordninger og værdien af personalegoder. I Lønstrukturopgørelsen medtages dog kun de personalegoder, som indgår i A-indkomsten. Det gælder f.eks. fri bil og sundhedsforsikring.

Den samlede timefortjeneste opgøres ved at dividere den samlede løn, inklusive tillæg, med det præsterede antal timer, inklusiv overtid, men eksklusiv timer med fravær i forbindelse med ferie, sygdom og omsorgsdage. Den betaling der modtages i forbindelse med fraværet betragtes i statistikken som et tillæg til lønnen for de præsterede timer.

I tabellen nedenfor ar vist den samlede timefortjeneste og tillæggenes andel efter arbejdsfunktion. De uregelmæssige betalinger omfatter bl. a. bonusbetalinger.

Samlet timefortjeneste og tillæg efter arbejdsfunktion 2016

Samlet time-for-tjeneste Tillæg i pct. af samlet fortjendte
Overtid og gene Fravær Pension Personale-goder  Uregel-mæssige betalinger
kr. pct.
Militært arbejde 291,66 4,4% 4,0% 10,4% 0,0% 6,7%
Ledelsesarbejde 520,54 0,1% 1,8% 12,5% 3,0% 3,9%
Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau 355,50 1,2% 4,0% 13,2% 0,4% 2,0%
Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 322,56 0,7% 3,0% 12,4% 1,2% 2,0%
Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 262,27 0,8% 3,3% 12,3% 0,5% 1,4%
Service- og salgsarbejde 222,57 4,9% 4,1% 10,1% 0,4% 1,3%
Arbejde inden for landbrug mv. ekskl. medhjælp 222,24 0,8% 2,6% 11,6% 0,2% 1,3%
Håndværkspræget arbejde 257,67 2,9% 2,7% 11,7% 0,3% 2,3%
Operatør- og monterings- og transportarbejde 250,38 5,5% 3,0% 11,7% 0,1% 1,6%
Andet manuelt arbejde 218,35 3,2% 2,8% 10,9% 0,2% 1,4%

Kilde: www.statistikbanken.dk (LONS20)

Tabellen viser resulater for ti hovedgrupper af arbejdsfuntion. Tabellen i statistikbanken er langt mere detaljeret og indeholder data for ca. 375 undergrupper. Ser man på undergrupperne afsløres en væsentlig større variation i tillæggenes andel af den samlede løn end den, der afspejles i hovedgrupperne. F. eks. udgør de uregelmæssige betalinger  12,5 pct. af timelønnen for kategorien andet arbejde med kunst og kreative fag og pensionsbidraget udgør 18,3 pct. for pilotarbejde.

Lønstrukturstatistikken omfatter også et andet lønbegreb, der betegnes standardberegnet timefortjeneste, eller standardberegnet månedsfortjeneste, der tilstræber at beskrive den aftalte time- eller månedsløn, uden hensyn til eventuelt overarbejde eller sygdom mm. For en nærmere beskrivelse af dette begreb henvises til statistikdokumentationen.

Referenser:
Danmarks Statistik: Lønstruktur 2016, Nyt fra Danmarks Statistik nr. 413, 27. oktober 2017 (link)
Danmarks Statistik: Statistikdokumentation for Lønstruktur (link)
EU: ENS (Det Europæiske Nationalregnskabssystem, Forordning (EU) nr. 549/2013 (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside