Det Europæiske Statistiske System

05/09/2017          Taleboble Kommentarer

Eurostat, EU-kommissionens statistikkontor, leverer en omfattende statistik om EU og dets medlemslande. Størstedelen stilles til rådighed gennem deres statistikbank. Statistikken anvendes intensivt af EU’s egne institutioner — navnlig Kommissionen og Den Europæiske Centralbank — men statistikbanken kan gratis benyttes af alle brugere. Produktionen af statistikken foregår i et tæt samarbejde mellem Eurostat og de nationale statistikansvarlige myndigheder. Om dette partnerskab anvender EU-lovgivningen betegnelsen Det Europæiske Statistiske system (ESS). ESS omfatter også medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) of EFTA.

Statistiksamarbejdet i EU er reguleret i en lang række forordninger og aftaler, men de grundlæggende regler for samarbejdet er fastlagt i en forordning fra 2009, der til daglig går under betegnelsen EU’s statistiklov. Heri fastlægges bl.a fordelingen af opgaver mellem Eurostat og medlemslandenes statistikmyndigheder. En vigtig ramme omkring samarbejdet er kommiteen for det Europæiske Statistiske System (ESSC), som kommisionen skal rådføre sig med i sager vedrørende det statistiske system. Eurostat varetager formandsskabet for ESSC, der herudover består af repræsentanter for de nationale statistiske kontorer.

Dataindsamling og opgørelse af statistikkerne for medlemslandene varetages af landenes nationale myndigheder.  Organiseringen kan være forskellig i de forskellige lande, og flere myndigheder kan være involveret, men hvert land udpeger én myndighed — Det Nationale Statistikkontor — som ansvarlig for samarbejdet med EU. Her i landet varetages denne opgave af Danmarks Statistik. Eurostat offentliggør en liste over nationale statistikkontorer og andre statistikmyndigheder. På listen optræder, udover Danmarks Statistik, tretten danske myndigheder, bl.a. Finanstilsynet og Vejdirektoratet.

Eurostat deltager kun i begrænset omfang direkte i statistikproduktionen.  På grundlag af data fra landene beregner Eurostat dog aggregerede opgørelser for grupper af lande, f.eks. Euro-området og EU som helhed. Eurostats hovedopgave er at samle og offentliggøre statistikkerne, koordinere produktionen og sikre overholdelsen af EU-reglerne.

Planer og beslutninger omkring det Europæiske Statistiske System fastægges i Det Europæiske Statistiske Program for en periode på højst fem år. Det nugældende program vedrører perioden 2013-2017. Programmet udarbejdes af Kommisionen i samarbejde den ESS-kommiteen. Herudover udarbejdes et årligt arbejdsprogram.

Referencer:
ESS: The ESS Report 2016 (link)
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 223/2009 af 11. marts 2009 (EU’s statistiklov)223/2009  (link)
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. marts 2013 (Det Europæiske Statistiske Program) (link)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside