Fremtiden for ADAM — Finansministeriet vil udvikle en ny økonomisk model

13/06/2017          Taleboble Kommentarer

Økonomiske modeller, baseret på data fra den økonomiske statistik, er en forudsætning for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik. En af de vigtigste danske modeller er ADAM (Annual Danish Aggregate Model), der udvikles og vedligeholdes af Modelgruppen i Danmarks Statistik. ADAM’s vigtigste brugere — Finansministeriet og Økonomi- og indenrigsministeriet — har i februar nedsat en modelgruppe, der skal udvikle en ny model, med udgangspunkt i den eksisterende. Arbejdet med udviklingen forventes at at tage flere år, så den nuværende ADAM-model står ikke overfor en umiddelbar skrotning.

Den typiske anvendelse af ADAM er som grundlag for beregning af konsekvenserne af et politisk tiltag, f.eks. en skatteændring. Finansministeriet lægger dog vægt på, at ADAM anvendes som et redskab og ikke som en facitliste. Resultaterne fra kørslerne af modellen står ikke alene, når konsekvenserne af et politisk tiltag beregnes.

ADAM består af et antal ligninger, der beskriver vigtige økonomiske sammenhænge. F.eks en ligning, der beregner det private forbrug ud fra husholdningernes disponible indkomst og deres formue. Hvordan man mere præcist kommer fra indkomst og formue til forbrug afgøres af modellens parametre, der fastlægges ved økonometriske metoder på grundlag af en omfattende database. Databasen er en vigtig del af ADAM-systemet. Dens grundlag er data fra Danmarks Statistiks officielle system, men omfatter tidsserier, der er længere og mere konsistente end de serier, man finder i den officielle statistik.

En økonomiske model som ADAM er fuldstændigt baseret på en række forudsætninger om de  centrale træk i økonomien, og modellens funktion er forholdvis præcist at vise, hvilke konsekvenserne af et økonomisk-politisk indgreb — f.eks. en skatteændring — under de givne forudsætninger. Uden en model vil det være vanskeligt eller umuligt, at overskue konsekvenserne af et sådant indgreb. Men resultatet af en modelkørsel er altid en afspejling af modellens forudsætninger.

Den vigtigste forudsætning bag ADAM er, at når efterspørgslen i økonomien — dvs. forbruget, investeringerne eller eksporten — ændrer sig, så påvirker det produktion og beskæftigelse. Øges f.eks. det offentlige forbrug, så vil det føre til en øget beskæftigelse, dvs. mindsket arbejdsløshed. Men kun på kort sigt. På længere sigt vil den øgede beskæftigelse give sig udslag i lønstigninger, der vil svække konkurrenceevnen overfor udlandet, og derfor føre til mindre eksport. Efter en årrække vil produktion og arbejdsløshed  være tilbage i udgangssituationen.

Det er helt i overensstemmelse med de centrale ADAM-brugeres opfattelse af økonomiens virkemåde, at arbejdsløsheden på langt sigt ikke lader sig påvirke af mindre økonomisk-politiske tiltag som justering af satser for skatter og offentlige ydelser eller niveauet for det offentliges forbrug og investeringer. Men sammenlignet med andre økonomiske modeller, så er den periode der går, fra at et politisk tiltag implementeres, og til man er tilbage i udgangssituationen, ret lang. En mulig afkortning af denne tilpasningsperiode bliver nok et af temaerne i forbindelse med udviklingen af den nye model.

Det er dog ikke sådan, at ADAM-brugerne helt udelukker, at centrale økonomiske størrelser, som f.eks. den samlede beskæftigelse, kan påvirkes på langt sigt. Det kræver dog en type indgreb, der ændrer den grundlæggende langsigtede adfærd hos økonomiens deltagere, dvs. virksomheder og husholdninger. F.eks. har man søgt at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, ved at gøre det mindre attraktivt at trække sig tilbage. Sådanne såkaldte strukturelle ændringer, der påvirker den grundlæggende adfærd, er ADAM ikke egnet til at håndtere. Så her er et andet udviklingspunkt for en ny model.

Et tredie punkt, hvor navnlig Finansministeriet har interesser, vedrører balancen på de offentlige finanser, dvs. forskellen mellem det offentliges indtægter og udgifter.  For en kortere periode kan det være  yderst fornuftigt at det offentlige som led i konjunkturpolitikken kører med underskud, men på langt sigt skal der være en form for balance. Heller ikke dette balanceproblem er ADAM velegnet til at belyse, så her ligger en tredie forbedringsmulighed for en ny model.

Referencer
ADAM’s hjemmeside
Adams ligningsbrowser
Adam — en model af dansk økonomi, Danmarks Statistik, TemaPubl 2012:1
Finansministeriets hjemmeside
Finansministeriet: Opdrag for makroøkonomisk modelgruppe
Lars Hagen Pedersen og Mads Kieler: Kronik -Finansministeriet vil styrke makroøkonomisk model (Finansministeriets hjemmeside)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside