Europæisk kandidatuddannelse i officiel statistik

03/11/2015          Taleboble Kommentarer

I det europæiske adfærdskodeks for officiel statistik, som alle EU’s medlemslande er forpligtet til at følge, lægges der stærk vægt på højt fagligt niveau, og det fastslås eksplicit i et af punkterne (7.5) at de officielle statistikinstitutter skal rekruttere højtuddannet personale inden for de relevante fagdiscipliner. I Danmarks Statistik har man opfyldt kravet ved at ansætte akademikere, typisk med samfundsvidenskabelige uddannelser, som ansvarlige for de forskellige statistikområder, men nyansatte i Danmarks Statistik har normalt ikke på forhånd specielt kendskab til officiel statistik. Ekspertise i officiel statistik bliver skabt gennem vejledning fra ældre kolleger, selvstudier og i et vist omfang formel efteruddannelse.

Det kan ikke gøres meget anderledes, for der findes ikke egentlige kurser i officiel statistik ved danske universiteter, og noget tilsvarende gælder i de fleste øvrige EU-lande. Undtagelser er Institute of Public Administration  i Irland og University of  Southhampton i UK. EU har sit eget uddannelsesprogram — European Statistical Training Programme  (ESTP) — der tilbyder en række kurser for ansatte i de nationale statistikinstitutter, f.eks. i stikprøveteori, sæsonkorrektion og nationalregnskab, og de nationale statistikinstitutter har også i et vist omfang opbygget egne kurser. Men herudover er der langt imellem kurser på universitetsniveau, der specielt er rettet mod officiel statistik.

Måske er en ændring på vej. I EU-regi er man nemlig under overskriften European Master in Official Statistics (EMOS) i gang med at etablere en form for certificering af kandidatuddannelser (master programmes) , der inddrager fag, der er relevante for officiel statistik. Tanken er, at uddannelser der opfylder en række nærmere specificerede krav om indhold, skal kunne anvende betegnelsen EMOS i deres kursusbeskrivelser, og på den måde signalere, at uddannelsen kan være af interesse for studerende, der ser ansættelse i et nationalt eller internationalt statistikinstitut som en mulighed.

EMOS er ikke tænkt som en selvstændig uddannelse, men skal integreres som et modul i et større program. EMOS-modulet er normeret til to år (120 ECTS) inklusiv et et praktikantophold hos en producent af officiel statistik og en afsluttende afhandling.. Betegnelsen kan derfor knyttes til mange forskellige uddannelsesretninger, f.eks. sociologi, økonomi, politologi eller statistik. I maj 2015 fik tolv kandidatuddannelser fra forskellige europæiske universiteter ret til at anvende betegnelsen EMOS i deres kursusbeskrivelser, og de kandidater, der vælger  EMOS-modulet  kan efter færdig uddannelse kalde sig European Master in Officiel Statistics. To nordiske universiteter,  Helsingfors og Ørebro, er blandt de tolv udvalgte.

Man kan læse mere på EMOS hjemmeside og i en artikel af Markus Zwick (på tysk) i WISTA, et tidsskrift udgivet af det tyske statistikbureau.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside