Den Europæiske Arbejdskraftundersøgelse

29/10/2015          Taleboble Kommentarer

Arbejdskraftundersøgelsen er en af de ældste og største fælleseuropæiske statistikker. Undersøgelsen er stikprøvebaseret og populationen er alle personer i private husholdninger. Hovedvægten er naturligvis lag på arbejdsmarkedsvariable som arbejdstid, beskæftigelsesstatutus (beskæftiget, arbjdsløs eller uden for arbejdsmarkedet) og beskæftigelsesomfang (hel- eller deltid), med den omfatter også en række andre variable, som køn, alder, nationalitet og fødeland.

Den første undersøgelse blev gennemført i 1960, dengang EU omfattede seks medlemmer, og regelmæssige undersøgelser har været gennemført siden 1983. I EU’s statistikbank findes nu månedslige, kvartalsvise og årlige serier tilbage til 1983, dog ikke for alle lande.  På detaljeret niveau findes årsserier tilbage til 1995 og kvartalsserier tilbage til 1998.

En statistik, der omfatter så mange lande og så lang en perdiode skal anvendes med en vis forsigtighed, men Eurostat har søgt at sikre en høj grad af sammenlignelighed for centrale variable som beskæftigelse og arbejdsløshed.  Mere detaljeret information om arbejdskraftundersøgelserne kan findes i Statistics Explained.

I denne uge er arbejdskraftundersøgelsen blevet udvidet med en stømstatistik (flow statistics), der viser hvor mange, der fra det ene kvartal til det næste bevæger sig mellem de tre beskæftigelsesstati, beskæftigelse, arbejdsløshed og uden for arbejdsmarkedet (f.eks, under uddannelse eller pensioneret). I tabellen herunder er vist resultaterne for Danmark for strømmene fra 1. til 2. kvartal 2015.

Beskæftigelsesstatus 1. og 2. kvartal 2015, Danmark

Pct.
Status 2. kvartal 2015
I alt
I beskæfti-gelse Arbejds-løs Uden for arbejds-styrken
Status 1. kvartal 2015
I beskæftigelse 94 2 4 100
Arbejdsløs 36 45 19 100
Uden for arbejdsstyrken 5 2 92 100

Kilde: EU’s statistikbank, lfsi_long

Som en smagsprøve på arbejdskaftundersøgelsernes muligheder har jeg figuren herunder for en række europæiske lande plottet den andel af de arbejdsløse i 1. kvartal, der stadig var arbejdsløse i 2. kvartal, op mod arbejdsløshedsprocenten i 2. kvartal. Mange flere resultater kan findes i EU’s statistikbank.

Arbejdsløshed i udvalgte europæiske lande 1. og 2. kvartal 2015

FigurKilde: EU’s statistikbank, lfsi_long og une_rt_q

I den gode ende af grafen, med både lav arbejdsløshed og relativt få, der er arbejdsløse i begge kvartaler, ligger Danmark (DK) of Norge (NO). I den modsatte ender skiller Grækenland (EL) sig ud.

Danmarks Statistik kalder den arbejdsløshed, der opgøres i arbejdskraftundersøgelsen for AKU-ledigheden, og det er kun et af de tre arbejdsløshedsbegreber, man opererer med. De to andre kaldes nettoledighed og bruttoledighed. Ved internationale sammenligninger er AKU-ledigheden det oplagte begreb at anvende, fordi opgørelsen sker efter internationale retningslinjer, der følges af alle lande. I andre tilfælde kan det være mere fornuftigt at anvende netto- eller bruttoledigheden, afhængigt af fokus. Mere herom på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Besøg Offstat's hovedside